DIŞ TİCARET NEDİR?

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

DIŞ TİCARET NEDİR?

 

TİCARET

 

  1. Dış ticaret: Ticaret, üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığında son kullanıcıya ulaştırılmasını sağlayan alım satım faaliyetleri bütünüdür. Ticaret genel olarak iç ve dış ticaret olarak ikiye ayrılır.

 

Dış ticaret, ulusal sınırlar boyunca mal ve sermaye akışıyla ilgilidir. Dış ticaret alım satım işlemlerinin yönlendirilmesi açısından ithalat ve ihracat olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilir. İhracat, ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle ülkelere ihracatın artırılması ve ithalatın azaltılması önemli hedefler arasındadır. Ülkelerin bu hedeflere ulaşmak için aldıkları karar ve tedbirler dış ticaret politikasını oluşturur.

bağcılar sanal ofis

mahmutbey sanal ofis

Dış ticaret politikası açısından bir devletin dış ticaretini etkileyebilecek başlıca unsurlar; yasaklar, tarifeler, ticaret anlaşmaları, ikramiyeler, sübvansiyonlar ve idari korumacılık olarak sınıflandırılabilir. Bunlardan yasaklar, ithalat ve ihracat yasakları ve transit geçiş yasakları olarak; Gümrük vergileri de ithalat, ihracat ve transit ticarete uygulananlar olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

 

Dış ticaret ile ilgili kavramlar aşağıda verilmiştir.

 

1.1. Para Birimi: Uluslararası ödemeler için geçerli olan dövizler, her türlü fatura, çek, poliçe, akreditif, havale ve benzeri varlıklar. Eldeki nakitin "etkili" olduğu ve diğer herhangi bir şekildeki nakitin (banka havalesi, ödeme emirleri, döviz politikaları, mevduat sertifikaları, seyahat çekleri vb.) "para birimi" olduğu söylenir.

 

Para birimi, farklı şekillerde ifade edilebilen bir kelimedir. Türk Parası Koruma Kanunu, geçerli yabancı para birimleri de dahil olmak üzere yabancı para birimlerinde ödemeye izin veren her türlü hesap, belge ve araçları ifade eder.

 

1.2. Değişim: Değişim, paranın veya paranın yerini alan belgelerin değiş tokuş edilmesi işlemidir. Kambiyo senetleri ise yabancı para cinsinden ödenmek üzere ihraç edilen ve uluslararası ticarette kullanılan araçlardır. Para alım satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Senet ise kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan en yaygın kıymetli evrak türüdür. Önemi nedeniyle kanunla yazılı olarak düzenlenen, içerdiği haklara göre mutlaka bir meblağ alacağı hususu ile Türk Ticaret Kanunu'nda özel olarak düzenlenmiş ve pek çok taahhüdü bulunmaktadır. ekonomik alanda eylem ve etki.

 

Döviz, nakit veya para yerine geçen her türlü araç ve senetlerin alım satımı iken, döviz, ulusal para ve yabancı paraların dolaşımı ile ilgili ise; Para ikamesi ve ödeme aracı olarak kullanılabilecek her türlü tahvil, çek, poliçe ve diğer menkul kıymetler olarak da tanımlanabilir.

 

Kambiyo Mevzuatı: Para ve diğer menkul kıymetlerin, maden ve taşların iç piyasada dolaşımına ve bunların ülkeden ihraç veya ithaline ilişkin usul ve esasları düzenleyen hukuki metinlere kambiyo mevzuatı denir. https://ofisteofis.com.tr/

 

FOB (Free On Board): Malların belirtilen yükleme limanında gemi bordasına aktarılmasıyla satıcının teslim yükümlülüğünün yerine getirilmiş olduğu anlamına gelir.

 

CIF (Maliyet, Sigorta, Navlun): Satıcının, nakliye sırasında malın kaybolması ve zarar görmesi riskine, ayrıca maliyet ve navlun riskine karşı deniz sigortası sağlama yükümlülüğü olduğu anlamına gelir.

 

CFR (Maliyet ve Navlun): Satıcının işleme konu olan malları belirlenen varış yerine kadar taşımak için gerekli masrafları ve navlun bedelini ödemesi anlamına gelir.

 

Konvertibl para birimleri: Uluslararası para piyasalarında tüm ülkeler tarafından kabul edilen ve bu nedenle başka bir ülkenin para birimine serbestçe çevrilme olanağı bulunan para birimleridir.

 

Döviz alış belgesi (DAB): İhracatçının bankası tarafından talep edilen ihracat bedelleri ve banka komisyonları satın alınırken düzenlenen belgedir.

 

Döviz Satış Sertifikası (DSB): Yurt dışında ödenen ithalat ücretleri, aracı komisyoncu komisyonları, yurt dışında ulusal bankanın ilgili şubeleri tarafından alınan komisyonlar vb. Belge isteniyor.

 

Döviz Mevduat Hesabı (DTH): Bankalarda veya özel finans kuruluşlarında, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişilerin serbestçe erişebilecekleri döviz veya nakit olarak açılan mevduat hesaplarıdır. Bu hesapların para birimini kullanmak ücretsizdir.

 

1.3. Gümrük: Bir ülkeye giriş ve çıkışlarda ticari hareketlerin kontrol ve takibinin yapıldığı yer olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle yurt dışından ayrılırken veya yurt dışından dönerken gümrük işlemlerinin yapıldığı yerdir. Dış ticaret faaliyetlerinde bulunan şirketlerle ilgili olan aşağıdaki bölümler, gümrük işlemlerinin en önemli kısmıdır.

 

Gümrük tarifesi: Dış ekonomi politikasının en eski ve en yaygın kullanılan araçlarından biridir. Tanım olarak gümrük, belirli bir malın gümrük sınırını geçtiğinde ödenen vergi ve harçlardır. Tarifeler, uluslararası ticareti yapılan tüm mallara uygulanan vergileri belirleyen listelerdir. Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır.

 

Eşyanın gümrük kıymeti: Eşyanın gümrük kıymeti, eşya ticaretine ilişkin bazı hususlarda tarife ve tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenen kıymettir. İthal eşyasının gümrük kıymeti terimi, ithal eşyasında advalorem sistemine göre gümrük vergilerinin hesaplanmasına esas teşkil edecek eşyanın değerini ifade eder.

 

1.4. Marka: Marka, bir veya bir grubun mal ve hizmetlerini tanımlamak, tanıtmak ve farklılaştırmak için kullanılan bir isim, terim, kelime, sembol (sembol), çizim (tasarım), işaret, şekil, renk veya bunların çeşitli bileşenlerini ifade eder. rakiplerinin üreticilerinden ve satıcılarından.

 

1.5. Serbest Bölge: Serbest Bölgeler, bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde bulunan ancak dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısından gümrük sınırı dışında sayılan alanlardır. Serbest bölgelerdeki sınai ve ticari faaliyetler için ülkede sağlananlardan daha geniş muafiyetler ve teşvikler verilmektedir. Türkiye'de Serbest Bölgeler, Türk Gümrük Bölgesi'nin bir parçası olmakla birlikte, Serbest Bölgeler;

 

- Serbest dolaşımda olmayan herhangi bir gümrük rejimine tabi değildir;

Serbest dolaşımda bulunan eşyanın çıkış rejimi hükümlerine tabi olduğu, gümrük vergileri, ticari uygulamalar ve takas bakımından Türkiye gümrük bölgesi dışında kabul edildiği yerlerdir.

 

serbest ticaret bölgeleri; Yabancı sermaye yatırımını ve dış ticareti artırmak, yerli üreticilerin dünya piyasa fiyatlarından girdi elde etmelerini sağlayarak uluslararası rekabet gücüne katkıda bulunmak, ihracata yönelik sanayilerin gelişmesini teşvik ederek ihracatı artırmak, döviz girişini artırmak, yeni istihdam yaratarak istihdam sorununun çözülmesine yardımcı olmak gelişmiş üretim ve yönetime yardımcı olmak için fırsatlar. Yurt dışından gelen teknikleri ülkeye getirerek ekonomik standartları yükseltmek amacıyla kurulmuştur.

 

Türkiye'nin yakın çevresinde bulunan serbest bölge sayısı 25 civarında olup, bunlar İran, Suriye, Lübnan, Ürdün, Mısır, Libya, Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Romanya'da bulunmaktadır. Bu gelişmelere ivme kazandıran faktör şu şekilde özetlenebilir. Gelişmiş ülkelerde işçiler ve özellikle vasıfsız işçiler için ücretler, gelişmekte olan ülkelere göre birkaç kat daha yüksektir.

 

1.6. Sigorta: Dış ticarete konu malın ihracatçı tarafından ithalatçıya teslimine kadar geçen süre için sigorta yaptırılır. Bu, her iki tarafça imzalanacak teslimat sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir. Eşyaların bir veya birden fazla nakliye aracı ile bir yerden başka bir yere taşınması sırasında meydana gelebilecek kayıp ve hasarları sigortalayan bir sigorta türüdür. Yani bu sigorta türü ile taşıma sırasında ortaya çıkabilecek risklere karşı sigortalının mal üzerindeki menfaati korunmaktadır. Sigortalanabilir bir menfaatin ne olabileceği ve ne ölçüde sigortalanabileceği açıklanmadan önce, kargo sigortası poliçesinin gerekli olduğu alanları sıralamak gerekir. Bu alanlar:

- Yurtiçi ulaşım

- İhracat taşımacılığı

- İthalat taşımacılığı

https://www.seokulüp.com/seo-hizmeti/

 

Dar veya geniş teminatlar, sigortacının talebi üzerine, kapsamları ve her bir sevkiyat türü için doğru orantılı olarak tarife uygulamalarına tabidir. Üstelik bu fiyatlandırma uygulamaları, seyahate ve malın türüne göre değişiklik göstermektedir.

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments